Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem

Nowe zasady dostępu do dokumentacji medycznej

Nowe zasady dostępu do dokumentacji medycznej

 
11 maja 2017 r. weszły w życie zmiany przepisów ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, które zmieniają pewne, dotychczas obowiązujące, zasady dostępu do dokumentacji medycznej. Poznaj je i nie daj się zaskoczyć!
 
Formy dostępu do dokumentacji medycznej
 
Tak jak dotychczas dokumentacja medyczna jest udostępniana:
 • bezpośrednio pacjentowi, którego dokumentacja dotyczy,
 • jego przedstawicielowi ustawowemu (np. rodzicom małoletniego pacjenta),
 • innej osobie upoważnionej przez pacjenta.
Obecnie osoby te mogą uzyskać dokumentację medyczną, w jednej z poniższych form:
 • do wglądu, w tym do baz danych w zakresie ochrony zdrowia, w miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych – z wyłączeniem medycznych czynności ratunkowych
  (np. w karetce pogotowia lub śmigłowcu ratunkowym) – albo w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych. Korzystając z tej formy pacjent i inne uprawnione osoby mogą sporządzać notatki z dokumentacji lub zrobić zdjęcia;
 • przez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku;
 • za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej;
 • na informatycznym nośniku danych.
 W niektórych placówkach medycznych – jeśli przewiduje to ich regulamin organizacyjny – dokumentacja medyczna prowadzona w postaci papierowej może być udostępniona również przez sporządzenie kopii w formie odwzorowania cyfrowego (skanu) i przekazanie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej albo na informatycznym nośniku danych.
Dostęp do oryginału dokumentacji medycznej tylko w szczególnych przypadkach
Do 11 maja pacjenci i inne uprawnione osoby mogli uzyskać dokumentację medyczną poprzez wydanie jej oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu. Obecnie wydanie oryginału dokumentacji będzie możliwe tylko w szczególnych przypadkach – gdy zwłoka w wydaniu dokumentacji mogłaby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia pacjenta.
 Zdjęcia rentgenowskie
Zdjęcia rentgenowskie wykonane na kliszy, są udostępniane za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu.
 Opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej
Zmienione przepisy zmniejszyły m.in. maksymalną opłaty, jaką placówka medyczna może pobrać za jedną stronę kopii dokumentacji medycznej do około 30 gr – wcześniej kwota ta wyniosła około 80 gr.
Maksymalna wysokość opłaty za:
 • jedną stronę wyciągu albo odpisu dokumentacji medycznej – nie może przekraczać około 8 zł 44 gr*
 • jedną stronę kopii albo wydruku dokumentacji medycznej – nie może przekraczać około 30 gr**
 • udostępnienie dokumentacji medycznej na informatycznym nośniku danych – nie może przekraczać około 1 zł 69 gr***
* 0,002
** 0,00007
*** 0,0004
– przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 887, z późn. zm.), począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło ogłoszenie.
 
Wyciąg, odpis i kopia – definicje
Ze względu na znaczne różnice w wysokości maksymalnych opłat za udostępnienie jednej strony dokumentacji medycznej w różnych formach, warto wiedzieć co ustawodawca rozumie przez pojęcia wyciąg, odpis i kopia:
 • kopia – to dokument wytworzony przez odwzorowanie oryginału dokumentacji medycznej, w formie kserokopii albo odwzorowania cyfrowego (skanu),
 • wyciąg – to skrótowy dokument zawierający wybrane informacje lub dane z całości dokumentacji medycznej,
 • odpis – to dokument wytworzony przez przepisanie tekstu z oryginału dokumentacji medycznej z wiernym zachowaniem zgodności co do treści z oryginałem.
 Zmiana przepisów wprowadziła zapis, iż podmiot medyczny, który za udostępnienie dokumentacji medycznej, przez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku bądź na informatycznym nośniku danych, nie pobiera opłaty w przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej pacjentowi albo jego przedstawicielowi ustawowemu po raz pierwszy w żądanym zakresie.

 

Godziny Pracy

REJESTRACJA DOROSŁYCH - OGÓLNA :

Tel. (22) 763-57-00
godziny pracy: pn.-pt. 6.00 - 18.00

REJESTRACJA PORADNI SPECJALISTYCZNYCH

Tel: (22) 763-57-02
godziny pracy: pn.-pt. 7.00-18.00

REJESTRACJA PEDIATRII:

Tel. (22) 763-57-01
godziny pracy: pn.-pt. 7.00-18.00

Ważne linki

strony www strony www strony www