Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem

Szczepienia na grypę 2021SP ZOZ-MOZ w Zielonce informuje, że dnia  12 sierpnia 2021r. zgłosił deklarację bezpłatnego  szczepienia p/grypie dla osób wymienionych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia 1 z dnia 27 sierpnia 2021 r. w sprawie metody zapobiegania grypie sezonowej w sezonie 2021/2022
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1581.) – na dzień 15.09.2021r. brak informacji o decyzji NFZ w tym zakresie.
Szczepienia będą odbywały się otrzymanym preparatem z Agencji Rezerw Strategicznych ( RARS).
Pozyskiwanie preparatu odbywać się będzie przez system udostępniony, przez RARS,  w drugiej połowie października.
Szczepienia dokonywane będą wszystkimi dostępnymi preparatami m.in. Vaxigrip Tetra

Informacje :
Szczepie odbywać się będzie bez konieczności „posiadania” skierowania  na szczepienie p/grypie – nie będą „generowane” skierowania , przez Ministerstwo Zdrowia, jak miało to miejsce dla szczepień COVID-19.
Wśród osób objętych tą regulacją są osoby urodzone nie później niż w roku 1946.
Pozostałe to:
1) osoby zatrudnione w podmiocie wykonującym działalność leczniczą oraz osoby udzielające świadczeń zdrowotnych w tym podmiocie;
2) osoby zatrudnione oraz osoby realizujące usługi farmaceutyczne, zadania zawodowe lub czynności fachowe w aptece ogólnodostępnej lub punkcie aptecznym;
3) osoby uprawnione do wykonywania czynności diagnostyki laboratoryjnej w laboratorium;
4) nauczycieli akademickich i inne osoby prowadzące w uczelni zajęcia ze studentami lub z doktorantami, zgodnie z programem odpowiednio studiów albo kształcenia, oraz inne osoby zatrudnione w uczelni;
5) studentów i doktorantów uczestniczących, zgodnie z programem odpowiednio studiów albo kształcenia, w zajęciach z udziałem pacjentów;
6) osoby zatrudnione w organach Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej wykonujące czynności kontrolne lub inspekcyjne zgodnie z właściwością wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego i Głównego Inspektora Farmaceutycznego;
7) osoby zatrudnione lub wykonujące obowiązki w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369 oraz z 2021 r. poz. 794 i 803) lub w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o której mowa w art. 67 i art. 69 ust. 1 tej ustawy;
8) pacjentów:
a) zakładu opiekuńczo-leczniczego,
b) zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego,
c) hospicjum stacjonarnego lub domowego,
d) oddziału medycyny paliatywnej;
9) osoby przebywające w domu pomocy społecznej, o którym mowa w art. 56 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, lub w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o której mowa w art. 67 i art. 69 ust. 1 tej ustawy;
10) osoby pracujące w przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego, szkole lub placówce działającej w systemie oświaty, przedszkolu lub szkole funkcjonującej w systemie oświaty innego państwa znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, placówce wsparcia dziennego, placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej, interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym, w ramach form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3;
11) funkcjonariuszy albo żołnierzy: Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Ochrony Państwa, Służby Więziennej, Inspekcji Transportu Drogowego, straży ochrony kolei, straży gminnej (miejskiej) oraz członków ochotniczych straży pożarnych, ratowników górskich i wodnych wykonujących działania ratownicze;
12) Rzeczników Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego;

Osoby w/w, uprawnione do bezpłatnego szczepienia będą zobowiązane wypełnić oświadczenia – treść w załączniku
Miasto Zielonka będzie refundować koszty szczepienia dla osób w wieku 65-75. Osoby te będą dopłacać 5,00zł.
W zakresie bezpłatnego szczepienia  p/grypie nie obowiązuje e-rejestracja. Oznacza to, że na to szczepienie nie zapiszemy się przez :  Internetowe Konto Pacjenta ( IKP ) ;                              oraz  infolinię 989.
Zapisu dokonują punkty szczepień – lista opublikowana na stronie : pacjent.gov.pl

odnośnik do strony WWW poświęconej grypie


 


 
 

Godziny Pracy

REJESTRACJA DOROSŁYCH - OGÓLNA :

Tel. (22) 763-57-00
godziny pracy: pn.-pt. 6.00 - 18.00

REJESTRACJA PORADNI SPECJALISTYCZNYCH

Tel: (22) 763-57-02
godziny pracy: pn.-pt. 7.00-18.00

REJESTRACJA PEDIATRII:

Tel. (22) 763-57-01
godziny pracy: pn.-pt. 7.00-18.00

Ważne linki

strony www strony www strony www